วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวชนัดดา แสงเทศ
ชื่อเล่น ต๊อกแต๊ก
วิชาเอก ค.บ.1 ภาษาอังกฤษ
รหัสนักศึกษา 564102042
เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2538                          
กรุ๊ปเลือด โอ
จากโรงเรียน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
คติประจำใจ ไม่มีนะฮ๊า